top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY NA PRZETWAŻANIE DANYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator strony Galeria ON-LINE Kształty Czasu, Marlena Zakrzewska

  2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu, adres e-mail, dane firmy.

  3. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do przesłania ofery zakupu dzieła lub wykonania umowy kupna-sprzedaży , której jest Pani/Pan Stroną. Podane przez Panią/Pana dane osobowe Admnistrator może przetwarzać również w innych prawnie uzasadnionych interesach (na przykład w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/-y do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy i wykonania jej przedmiotu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, nie dłużej niż do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

  5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być m.in. podwykonawcy GALERII KSZTAŁTY CZASU, tacy jak montażyści, którzy będą współdziałać przy wykonywaniu Umowy. Ponadto, odbiorcami danych mogą być doradcy prawni, księgowi oraz podatkowi Administratora, jak też przedsiębiorstwa kurierskie i banki. Na podstawie podanych przez Panią/Pana danych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania od Administratora GALERII KSZAŁTY CZASU dostępu do Pani/Pana danych osobowych, a także do ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

bottom of page